Přestupkové a dopravní právo

Dnešní doba je charakterizována neustálým pohybem lidí, zboží nebo služeb, tedy dopravou všeho druhu. Bohužel při stále frekventovanější dopravě nastávájí často konfliktní situace jako postihy za dopravní přestupky nebo dopravní nehody. Každému se může stát, že bude úřadem obviněn ze spáchání přestupku, a to nejen dopravního. Ať již už je obvinění úřadu oprávněné či nikoliv, jedinec má vždycky právo se proti obvinění ze strany státu bránit a docílit tak očištění svého jména, nižšího trestu nebo prostě jen oddálení trestu. Mnohdy může být totiž trest udělený za přestupek pro činnost člověka velmi omezující, například pokud je mu uložen zákaz řízení motorových vozidel nebo musí odevzdat řidičský průkaz, protože se tzv. vyboduje v bodovém systému řidičů. Role advokáta jako zástupce obviněného ze spáchání přestupku je stále důležitější se stále složitějším přestupkovým řízením dle nového přestupkového zákona účinného od roku 2017, proto advokát může mnohdy úspěšně poukazovat na porušení přestupkového zákona při projednávání přestupku i ze strany úřadů, které by jinak mohlo zůstat nepovšimnuto. Jako zástupce v přestupkovém řízení Vám mohu nabídnout:


  • Kompletní zastupování v přestupkovém řízení se specializací na silniční, stavební a dotační delikty.
  • Sepis odvolání, námitek nebo podnětů k přezkumnému řízení proti nezákonným rozhodnutím úřadů týkajících se přestupků.
  • Sepis námitek proti zápisu bodů do bodového hodnocení řidičů
  • Podávání správních žalob proti rozhodnutím a jiným úkonům úřadů ke správním soudům, včetně zastupování u Nejvyššího správního soudu.
  • Podávání žádostí o prominutí zbytku trestu.
  • Zastupování poškozených v přestupkových řízení (např. při nezaviněné účasti na dopravní nehodě) včetně uplatnění nároků na náhradu škody po pachateli přestupku.

Jsem zapsán v seznamu Nejvyššího správního soudu jako zástupce pro řízení před správními soudy včetně Nejvyššího správního soudu pro správní žaloby proti rozhodnutím o přestupcích.