Právo nemovitostí (pozemky, stavby a byty)

Drtivá většina lidí během svého života uzavírá právní vztahy týkající se nemovitostí. Je to zcela pochopitelné, neboť každý bydlí v nějaké nemovitosti, ať již v té, kterou koupil, zdědil nebo postavil, nebo v té, kterou má v nájmu, ke které má věcné břemeno, podnájem a podobně. Říká se, že právní vztahy k nemovitostem odráží statiku lidských vztahů a nehybnost nemovitostí. Je to přesné, protože koupě nebo nájem nemovitosti je věcí, kterou běžný člověk zpravidla nedělá denně na rozdíl od koupě jiných věcí. Navíc koupě nemovitosti představuje v mnohých případech životní investici a nemovitost představuje podstatný majetek většiny osob. Už jen z těchto důvodů se vyplatí při takové investici využít mých právních služeb, neboť s právem nemovitostí mám bohaté zkušenosti.


S čím konkrétně Vám mohu pomoci a co nabídnout?

  • Zpracování veškerých smluv týkajících se nemovitostí, zejména smluv darovacích, kupních, směnných, nájemních, pachtovních, zástavních, o věcných břemenech dalších.Mohu Vám tedy pomoci, pokud chcete darovat dům nebo byt svým dětem, koupit byt na hypotéku, zřídit svým rodičům věcné břemeno užívání domu, který Vám darovali, připravit nájemní smlouvu, pokud chcete pronajímat svůj byt nebo pachtovní smlouvu nebo pokud chcete někomu pronajmout svůj pozemek (např. pole nebo les zemědělskému družstvu).
  • Poskytnutí advokátní úschovy pro složení ceny za nemovitost prodávajícím, kdy výplata ceny probíhá oproti předložení vyrozumění katastrálního úřadu o zápisu kupujícího jako nového vlastníka nemovitosti.
  • Prohlášení o pravosti podpisů smluvních stran na smlouvě, které plně nahrazuje povinnost ověřeného podpisu matričním úřadem, notářem nebo Czech Pointem.
  • Zastupování v řízení u katastrálního úřadu, neboť téměř všechny výše uvedené smlouvy musí být vloženy do katastru nemovitostí, aby došlo k jejich právní účinnosti navenek.
  • Zastupování při sousedských sporech, při nichž dochází k poškozování Vaší nemovitosti nebo ke snižování pohody bydlení.
  • Poradenství a případné zastupování při sporech mezi pronajímateli a nájemci (např. žaloby na vyklizení bytu nebo na neplatnost výpovědi pronajímatele z nájmu bytu).
  • Zastupování ve sporech o vlastnictví k nemovitostem (např. žaloby na určení vlastnictví při duplicitních zápisech vlastnictví, vydržení nemovitosti, sporu o průběh hranic mezi pozemky).